Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zelená budoucnosti

Platný od 1. 9. 2007

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu „Zelená budoucnosti“

Dodatek školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Zelená budoucnosti“ vydaného 1.9.2007 pod č.j. ZŠZ/250/2007 obsahuje změny v učebních plánech a doplňuje charakteristiky volitelných předmětů. Schválením školskou radou vstupuje v platnost 1.9.2009 a je tak závazný pro žáky 1. a 6. tříd od školního roku 2009/2010.

Dodatek II: ke školnímu vzdělávacímu programu „Zelená budoucnosti“

Dodatek školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Zelená budoucnosti“ vydaného 1.9.2007 pod č.j. ZŠZ/250/2007 obsahuje změny v učebních plánech a doplňuje charakteristiky volitelných předmětů. Vstupuje v platnost 1.9.2013 a je tak závazný pro žáky 1. a 6. tříd od školního roku 2013/2014..

Dodatek III. ke školnímu vzdělávacímu programu „Zelená budoucnosti“

Dodatek školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Zelená budoucnosti“ vydaného 1.9.2007 pod č.j. ZŠZ/250/2007 obsahuje změny v učebních plánech. Předmět Druhý cizí jazyk bude vyučován až od 7. ročníku s každoroční dotací 2 hodin týdně. Změna v 7. ročníku je na úkor 1 hodiny ICT, která se přesouvá do 6. ročníku místo původního Druhého cizího jazyka. Dotatek III vstupuje v platnost 1.9.2015 a je tak závazný pro žáky 6. tříd od školního roku 2015/2016.

Dodatek IV. ke školnímu vzdělávacímu programu „Zelená budoucnosti“

Dodatek školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Zelená budoucnosti“ vydaného 1.9.2007 pod č.j. ZŠZ/250/2007 obsahuje změny v učebních plánech v souladu s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a dle novelizace Rámcového vzdělávacího programu pro základního vzdělávání platného od 1.9.2016. Nově je definována charakteristika ŠVP s aktualizovanou terminologií. U předmětu Český jazyk mohou být na prvním stupni dvě hodiny z disponibilních hodin věnovány předmětům speciálně pedagogické péče. Nově byl zaveden ve 4. ročníku předmět Jazykové praktikum s využitím metody CLIL, tzn. rozšíření výuky anglického jazyka ve vybraných kapitolách ostatních předmětů. Dodatek IV vstupuje v platnost 1.9.2016 a je tak závazný pro žáky od školního roku 2016/2017.

Dodatek V. ke školnímu vzdělávacímu programu „Zelená budoucnosti“

Dodatek školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Zelená budoucnosti“ vydaného 1.9.2007 pod č.j. ZŠZ/250/2007 obsahuje změny ve volitelných předmětech. Jazykové praktikum s využitím metody CLIL, tzn. rozšíření výuky anglického jazyka ve vybraných kapitolách ostatních předmětů, je zavedeno ve 4. a 5. ročníku jako nepovinný předmět. Volitelný předmět Seminář z českého jazyka byl převeden do povinného předmětu Český jazyk, který byl tak navýšen v dotaci o jednu hodinu v 8. a 9. ročníku. V 9. ročníku se vyučují 3 volitelné předměty (2 z pohledu žáka) – Finanční gramotnost a výběr mezi předměty Technika a domácnost a Svět přírody. Dodatek V. vstupuje v platnost 1.9.2017 a je tak závazný pro žáky od školního roku 2017/2018.

Dodatek VI. ke školnímu vzdělávacímu programu „Zelená budoucnosti“

Dodatek VI. školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Zelená budoucnosti“ vydaného 1.9.2007 pod č.j. ZŠZ/250/2007 ruší nepovinné předměty na obou stupních, zavádí povinný předmět Anglický jazyk s dotací 1 hodiny týdně v 1. a 2. ročníku, snižuje o 1 hodinu týdně dotace předmětu Matematika v 1. ročníku a Prvouka ve 2. ročníku. V 5. ročníku pak dochází k dělení 1 hodiny Matematiky a Praktických činností. Dochází také k aktualizaci obsahu učiva předmětů Praktické činnosti a Hudební výchova – 1. stupeň, Tělesná výchova – 2. stupeň. Dodatek VI. vstupuje v platnost 1. 9. 2019 a je tak závazný pro žáky od školního roku 2019/2020.

Dodatek VII. ke školnímu vzdělávacímu programu „Zelená budoucnosti“

Dodatek VII. školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Zelená budoucnosti“ vydaného 1.9.2007 pod č.j. ZŠZ/250/2007 upravuje organizaci výuky Praktických činností ve 4. a 5. ročníku zavedením dvouhodinových bloků s paralelním dělením tříd na hodiny Matematiky. Součástí dodatku je i aktualizace vzdělávacího obsahu předmětu Praktické činnosti. Dodatek VII. vstupuje v platnost 1. 9. 2020 a je tak závazný pro žáky od školního roku 2019/2020.

Školní vzdělávací program školní družiny

Motivační název:Paprsek, platný od 1. 9. 2020