Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září, a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Doufáme, že 9. září bude poslední testovací termín. Žáci si s sebou přinesou k testování kolíček na prádlo (jako držák zkumavky).

 

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za přísnějších podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:

 

  • použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, a to ve všech prostorách, vyjma konzumace potravin
  • žák může cvičit pouze ve venkovních prostorech, převléká se odděleně od ostatní a nesmí použít sprchy
  • nesmí zpívat
  • obědvá u určeného stolu, při konzumaci potravin ve třídě sedí v lavici a dodržuje vzdálenost 1,5 m od ostatních žáků

 

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování, tj. do 9. září.

Pokud se dítě nebo žák nezúčastní testování v určené dny, podstoupí jej ihned po příchodu do školy a nahlásí se na vrátnici školy.

Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

V případě pozitivního výsledku bude žák izolován od ostatních osob do izolační místnosti (učebna chemie), škola kontaktuje zákonného zástupce, žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.

Dítě nebo žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.