Úplata za školní družinu

Základní škola Zelená 42, Ostrava na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, § 11 a 14, vydává směrnici o stanovení výše úplaty ve školní družině.


Výše úplaty

Výše úplaty ve školní družině je stanovena na 250,- Kč měsíčně za jedno dítě.

 

Platba:

Hotově v kanceláři vedoucí jídelny

Převodem na účet: 43-1004080217/0100
Variabilní symbol: 377120, do poznámky jméno dítěte  


Úplata v době prázdnin

V době hlavních školních prázdnin, tj. v červenci a srpnu, se úplata za školní družinu nehradí. V době dalších prázdnin se výše úplaty nemění. 

Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží.

Prominutí úplaty

Úplata bude prominuta žákovi:

Pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek podle § 20 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, který pobírá jeho zákonný zástupce.

Pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena.

 

Řízení o prominutí úplaty

Žadatel o prominutí úplaty předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního příplatku nebo potvrzení o pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen.

Ředitel školy rozhodne o prominutí úplaty ve správním řízení.

Údaj o prominutí úplaty je veden v dokumentaci žáka ve školní družině.

O prominutí úplaty nelze rozhodnout se zpětnou platností.


Podmínky úplaty

Úplata ve školní družině je rozdělena během školního roku do dvou splátek.

Za období září – prosinec,1000,- Kč splatnost do 15.9.  

Za období leden – červen,1500,- Kč splatnost do 15.12. 


Pokud není úplata za dítě uhrazena, může ředitel školy rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.