Školní družina zajišťuje a umožňuje dětem odpočinek, rekreaci, a hlavně zajímavé využití volného času.


Činnost ve ŠD rozvíjí u dětí dovednosti potřebné pro život ve společnosti. Děti se zapojují do různých kroužků dle zájmů a schopností. Činnosti v ŠD přispívají k posilování osobnosti každého dítěte, k odstranění únavy, k regeneraci tělesných i duševních sil dětí a k získání nových poznatků o životě kolem nás, o přírodě a podobně. Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností souvisejících s plněním školních povinností a zábavné procvičování učiva formou didaktických her.

 

 

1. oddělení Mgr. Zdeňka Ivanská Motýlci    I.A+I.C (část)

2. oddělení Lucie Sládková Rybičky    I.B+I.C (část)
3. oddělení Mgr. Iveta Ministrová Tučňáci    II.A+III.B
4. oddělení Zdeňka Mouralová Sluníčka    II.C+III.B
5. oddělení Irena Ignacová Pejsci    II.B+ III.B
6. oddělení Pavlína Šuttová Sovičky    III.A+IV.B
7. oddělení Drahuška Špacírová Berušky    IV.A+IV.C+5 třída 

 

ELEKTRONICKÝ ČIPOVÝ SYSTÉM PRO VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY – BELLhop

 

Vážení rodiče,

v naší škole je pro Vás a Vaše děti zaveden moderní způsob vyzvedávání dětí ze školní družiny. Jedná se o elektronický systém BELLhop, který přináší bezpečnější, příjemnější a mnohem hygieničtější způsob vyzvedávání dětí ze ŠD. Systém je velice jednoduchý a je založený na identifikačních čipech, které vlastní osoby oprávněné dítě vyzvedávat (rodič, prarodič, sourozenec, teta, strýc atd.). Pro vyzvedávání dětí přiložíte čip na terminál a tam se zobrazí požadované informace. Vše probíhá bezkontaktně, do školy se nevstupuje a tím odpadá hygienické riziko při dotyku. Tento čipový systém navíc vše naprosto zjednoduší pro vyzvedávající osoby.

OBJEDNÁVKA ČIPU

Jeden čip dostává zákonný zástupce zdarma. Cena jednoho čipu je 100,-Kč. Čipy jsou nevratné, ale slouží k vyzvedávání dětí po celou dobu jejich docházky do školní družiny. Pro objednání čipů rodiče vyplní formulář se základními údaji – jméno dítěte, třídu, počet kusů čipů, jméno a pozici každého vlastníka čipu, který za něj bude zodpovídat. Na jeden čip nelze vyzvedávat více dětí např. sourozence.

 JAK ČIPY POUŽÍVAT

Čip přiložíte k terminálu u vchodu školní družiny a ten vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno vašeho dítěte. Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD.

Terminál po načtení čipu předá váš požadavek do příslušného oddělení a následně vám vychovatelka dítě pošle. Pokud budete čekat delší dobu, svůj požadavek opakujte. Prosíme o trpělivost, i děti tento čas budou potřebovat. Uklízí hračky, mohou být na WC, oblékají se, některé budou odcházet ze tříd.

INFORMACE K TERMINÁLU, ČASY VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Systém funguje tak, že vychovatelka podle čipu vždy na monitoru vidí, kdo dítě vyzvedává. Tato osoba musí být uvedena ve zplnomocnění k vyzvednutí dítěte ze školní družiny! Čipy jsou přenosné. Pokud z nějakého důvodu nebudete moci své dítě z družiny vyzvednout a svůj čip půjčíte třeba sousedce nebo kamarádce, aby vaše dítě vyzvedla, je to jen na vaší zodpovědnosti, v systému se zobrazí váš čip a dítě bude posláno domů. V případě, že dítě vyzvedává starší sourozenec, je potřeba, aby měl také zřízený svůj čip.

Čip je prázdný, bez loga či značek. Důvodem je, aby při ztrátě nebyl lehce identifikovatelný, k čemu či ke komu patří.

Samozřejmě i nadále zůstává zachována možnost, že dítě bude odcházet z družiny samo, a potom pro rodiče stačí jeden čip, který dostanou zdarma. 

MÍSTO, KDE SE ODDĚLENÍ NACHÁZÍ, SE VÁM ZOBRAZÍ PO PŘILOŽENÍ ČIPU. JSOU ULOŽENY TYTO MOŽNOSTI:

V DRUŽINĚ – nacházíme se v oddělení, zobrazí se jméno vašeho dítěte, po tomto oznámení čekejte na příchod dítěte. Děti dochází do šatny samostatně.

OBĚD – jsme v jídelně, žádáme o strpení, než budou děti po obědě. V systému se nám však dítě zobrazí, a proto nemusíte znovu čipovat, dítě odešleme ihned po návratu z jídelny.

Doba vyzvedávání žáků ze školní družiny:

  • po obědě od 12 hod. – žáci, kteří končí vyučování v 11:40
  • po obědě od 13:15 hod. – žáci, kteří končí vyučování ve 12:35
  • v době od 13:15 do 14:45 probíhají řízené a zájmové činnosti a nelze děti vyzvedávat
  • po zájmovém kroužku nebo nepovinném předmětu ve 13:30 nejpozději do 14:30 hod.
  • od 15:00 do 16:30 průběžně

NENÍ ČAS K VYZVEDÁVÁNÍ – jedná se o dobu od 13:15 – 14:45, čip musí být přiložen k terminálu před 13:15 hod. V této době dle Vnitřního řádu ŠD děti vyzvedávat nelze a proto se nám Vaše čipnutí v systému nezobrazí.

KROUŽEK – jedná se o dobu, kdy je dítě v zájmovém kroužku nebo nepovinném předmětu. V tuto dobu za žáka zodpovídá vedoucí kroužku a vychovatelce se Vaše čipnutí nezobrazí. Žádáme Vás o nové čipnutí po ukončení kroužku.

AKCE – jedná se o mimořádné akce ve školní družině. V tomto případě se nám čipnutí v systému nezobrazuje a dítě není možné si vyzvednout. Proto Vás žádáme o nové čipnutí po skončení akce. Vždy se jedná o akce, o kterých jsou rodiče předem informováni.

NENÍ V DRUŽINĚ – tato informace se na terminálu ukáže pouze v případě, že dítě paní vychovatelka ještě nepřevzala do ŠD nebo v případě, že dítě již někdo jiný vyzvedl.

SITUACE, KTERÉ MOHOU NASTAT

 

  • Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit vedoucí vychovatelce nebo vychovatelce příslušného oddělení. Čip bude v systému deaktivován a nebude tak možné čip zneužít. Pro tuto situaci je tedy důležité vědět, který z vámi zakoupených čipů se ztratil. Na objednávce by mělo být uvedeno, kdo který čip používá. Následně můžete získat čip nový.
  • Pokud ve výjimečných případech čip zapomenete a nebudete ho mít u sebe, ohlásíte svůj požadavek na vyzvednutí dítěte prostřednictvím zvonku. Následně vypíšete vyzvedávací formulář. Na základě vyplněného formuláře ověříme Vaši totožnost u paní vychovatelky, která dítě propustí. Formulář si vychovatelka založí a odepíše dítěte ze systému.
  • Když bude dítě vyzvedávat osoba, které nebudete schopni předat čip, tak postup bude stejný jako při zapomenutí (nesmí se však stávat opakovaně). Avšak je nutné, aby tato osoba byla uvedena v zplnomocnění k vyzvednutí dítěte ze školní družiny, jako oprávněná osoba k vyzvedávání.

Stávající zvonek bude zachován jako nouzové řešení, pro případ výpadku čipového systému.

 

SAMOSTATNÝ ODCHOD Z ŠD

Stálé samostatné odchody jsou uloženy do systému a jsou dané zápisním lístkem nebo žádostí o změnu odchodů k určitému datu. Odchod po vyučování nebo změnu odchodu na konkrétní den dítě doloží žádostí na uvolnění a předá vychovatelce osobně. Využívejte pouze v nezbytných případech.

  1. 8. 2023                                                     Zapsala vedoucí vychovatelka Mgr. Ivanská Zdeňka